Nettverk for kompetansetilflytting

Nettverk for kompetansetilflytting

Bakgrunn

Halden kommune gjennomførte i 2016 dybdeintervju med ledelsen i de største bedriftene i Halden. Det var spesielt en felles utfordring som alle bedriftslederne nevnte:

Bedriftens utvikling er avhengig av å rekruttere personer med høy formell kompetanse og spesialisering innenfor flere fagfelt, og denne kompetansen er vanskelig å rekruttere lokalt og regionalt. Dette behovet vil øke fremover. I tillegg er det helt nye og endrede behov/krav for å beholde arbeidstakere med denne kompetansen.

Det er ofte svært tidkrevende og kostbart å rekruttere denne arbeidskraften, og det er desto viktigere at den man ansetter ikke slutter etter kort tid så bedriften må starte rekrutteringen på nytt. Bedriften selv må ta ansvar for å tilrettelegge for nyansatte, og mange har programmer for «onboarding». Imidlertid ser det ut til å være lite samarbeid bedriftene i mellom for å synliggjøre fagmiljøer i regionen og fritidstilbud.

Ønsket resultat

 • Hjelpe næringslivet i Østfold med å tiltrekke seg arbeidstakere med spesialisert kompetanse.
 • Synliggjøre fagmiljøer og fritidsmuligheter, og bidra til å integrere personer med spesialisert kompetanse så de blir boende i Østfold i minimum 10 år.

Bedriftene som blir med i nettverket vil lære av hverandre. Det vil bli en arena for kunnskapsdeling, i tillegg til at de bedriftene som har kommet lengst og har ekstra kapasitet vil ha mulighet til å tilby tjenester til de andre bedriftene i nettverket. Det vil være spesialiserte tjenester som flere av bedriftene ikke vil ha mulighet til å tilby på egenhånd.

Nettverket skal skape et miljø i Østfold som skal tiltrekke personer med svært spesialisert kunnskap som bedriftene i Østfold har behov for.

Samarbeid mellom kommune og bedrifter

Nettverket er et samarbeid mellom kommunen og de bedrifter som har behov for å rekruttere personer med spesialisert kunnskap som ikke bor i Østfold.

Kommunene vil ha en tydelig rolle når det gjelder å koordinere aktiviteter/tiltak og invitere til møter.

Kommunens rolle:

 • Lage handlingsplan for tilflyttende arbeidskraft.
 • Synliggjøre og tilrettelegge gode oppvekst, bo- og fritidstilbud for tilflyttere.
 • Synliggjøre sterke, lokale fagmiljøer på tvers av bedrifter.
 • Gi nødvendig informasjon til tilflyttere.
 • Tilrettelegge for møteplasser for tilflyttere.
 • Organisere nettverksmøter for bedriftene.
 • Bidra til erfaringsutveksling til bedriften og til tilflytterne.
 • Kartlegge kompetansemiljøer og jobbmuligheter for ektefelle.
 • Koordinere felles stillingskampanjer.

 

Eksempler på tiltak for tilflytterne:

 • Norskkurs på kveldstid med barnepass
 • «Bli kjent i egen by» på engelsk
 • Faste sosiale møteplasser
 • Felles idrettsaktiviteter
 • Felles kulturarrangement
 • Nettverksmøter – papirmølle, on-boarding, rekrutteringsmesser, erfaringsutveksling
 • Private faddere som tilpasses den enkeltes behov
 • Reserve-besteforeldre ordning
 • Startboliger til kortidsutleie
 • Oversette aktivitets- og info-kalender til engelsk (og andre språk)

Prosjektet er i prosjektutviklingsfasen.