Partnerskap for næringsutvikling i Østfold

Om Partnerskapet:

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold.

Prosjekter i Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

Nettverk til ambisiøse bedrifter Da det ikke er like stor vekst i arbeidsplasser som i befolkningen i Østfold er det grunn til å tro at Østfold preges av en kultur i og rundt bedriftene som ikke fremmer strategis kapasitet og høye ambisjoner. Under denne hypotesen......

Næringsvertskap Er det offentlige i Østfold næringsvennlig? Omdømmeundersøkelsen som Apeland har gjennomført for Partnerskapet kan tyde på at det offentlige ikke blir oppfattet slik. Partnerskapet ønsker å se nærmere på dette. Næringsvennlighet er ikke at det offentlige skal si ja til alt, men å finne......

Økt verdiskaping av grønnsaker, frukt og bær Østfold er et viktig grøntfylke med områder hvor både jordsmonn og klima er svært godt egnet til produksjon av både grønnsaker, poteter, frukt og bær. Potensialet for økt produksjon og verdiskaping er absolutt tilstede. Grøntprodusenter i Østfold er......

Nettverk for kompetansetilflytting Bakgrunn Halden kommune gjennomførte i 2016 dybdeintervju med ledelsen i de største bedriftene i Halden. Det var spesielt en felles utfordring som alle bedriftslederne nevnte: Bedriftens utvikling er avhengig av å rekruttere personer med høy formell kompetanse og spesialisering innenfor flere fagfelt,......

Statlige arbeidsplasser til Østfold – Fyrtårnprosjekt Mange av de statlige forvaltningsorgan er i dag sentralisert i Oslo. Regjeringen jobber med en plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser med mål om å flytte eksisterende, og etablere nye, arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Østfold er blant fylkene som har færrest slike......

Store datasentre til Østfold – Fyrtårnprosjekt Internasjonale aktører som Google, Facebook, Apple og Amazon har de siste årene etablert store datasentre i Finland, Danmark og Sverige. Disse sentrene har vist seg å gi betydelige økonomiske effekter og ringvirkninger, noe som igjen har ført til økt......

Digital Bærekraft Østfold – Fyrtårnprosjekt En av de store megatrendene globalt er digitalisering. Partnerskapet ønsker å få mer næring ut av digitalisering i bl.a. offentlig sektor. Dette skal gjøres gjennom å øke den digitale kompetansen og mobilisere både offentlig og privat sektor i Østfold. Med......

Mulighetsriket skal markedsføre Østfold som et attraktivt og næringsvennlig fylke/distrikt med dyktige og skapende mennesker. Mulighetsriket er et tiltak fra Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold, og fra byene og næringslivet. Mulighetsriket skal bidra til å skape mer vekst i etablerte bedrifter, flere nyetableringer og tilflytting av næringer. Dette skal gi Østfold flere arbeidsplasser....

Disse er med: