For næringsutvikling i Østfold!

Østfold er et attraktivt fylke å bosette seg i, og er et av fylkene med størst befolkningsvekst. Veksten i arbeidsplasser er ikke like sterk, og det skaper en ubalanse som ikke er bærekraftig på sikt. Grovt anslått trenger Østfold 6.000 nye arbeidsplasser de nærmeste årene.

Å skape flere arbeidsplasser krever samarbeid mellom både næringsliv, det offentlige og akademia. For å få til dette må vi bli bedre til å jobbe sammen for Østfold og for hverandre.

 

I dette ligger en erkjennelse av:

  • At når naboen blir sterk, da tjener jeg på det også.
  • Ved å hjelpe hverandre, bygger vi hverandre opp.
  • Det gir større kraft og muskler til hele Østfold-samfunnet og det er vinn-vinn for alle.

Hva er Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet. Dette skal gjøres gjennom å satse på fyrtårnprosjekter som har slagkraft for næringslivet i Østfold.

Dette er en ny måte å samarbeide i Østfold. Alle er likestilte, alle skal stille opp og bidra med ressurser og oppmerksomhet. Partnerne har forpliktet seg i en partnerskapsavtale til å styrke samarbeidskulturen i fylket, og bidra til felles innsats og felles satsinger.

Partnerskapets rolle er å:

  • Utforme overordnet strategi for næringsutvikling i Østfold.
  • Ta initiativ og være en pådriver for næringsutvikling i Østfold.
  • Mobilisere aktører for å få mer ut av ressursene som brukes til næringsutvikling og bidra til at flere jobber sammen mot felles mål.

Hva skal partnerskapet gjøre?

Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er etablert for å gjøre Østfold til et mer attraktivt fylke å starte og drive næring i.

Visjon – Et næringsliv som ligger et steg foran

 

Misjon – Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet

 

Hovedmål – Øke sysselsetting i Østfold og næringslivets konkurransekraft og vekstmuligheter

Vi arbeider med disse tre innsatsområdene:

  • Skape vekst for eksisterende bedrifter.
  • Skape flere levedyktige nyetableringer.
  • Tiltrekke virksomheter utenfra til Østfold.

Resultatene vi vil oppnå gjennom Partnerskapet for Næringsutvikling i Østfold er økonomisk vekst, økt sysselsettingsandel, positivt omdømme og god by- og stedsutvikling.

For mer informasjon, ta kontakt med