Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

2 Innsatsområdet 1: skape vekst i eksisterende bedrifter

Fyrtårn (oppstartsår)

 • Digital Bærekraft Østfold (2016).
 • Nettverk for ambisiøse bedrifter (2017).
 • Nettverk for kompetansetilflytting (2017).
 • Økt verdiskaping av grønnsaker, frukt og bær (2018).

2.1 Mål: doble innovasjonsaktiviteten i næringslivet i Østfold

1. Mål

Doble innovasjonsaktiviteten i næringslivet i Østfold.

For å øke konkurransekraften for næringslivet er det viktig at bedriftene har innovasjonsaktiviteter. Det er for få bedrifter i Østfold som sier at de driver med innovasjon og forskning (kilde: innovasjonsundersøkelsen og Regional analyse). Med innovasjonsaktivitet mener vi utvikling av nye produkter/tjenester, prosesser, markeder og forretningsmodeller, og FoU-prosjekter.

Indikatorer

 • FoU pr sysselsatt (Indikatorrapporten).
 • FoU totalt (kr) i bedriftene (Indikatorrapporten).
 • Antall og andel bedrifter med FoU (Indikatorrapporten).
 • Nye varer og tjenester i bedrifter (Innovasjonsundersøkelsen, hvert 2. år).
 • FoU støtte totalt (kr) (Indikatorrapporten).
 • FoU støtte pr sysselsatt (Indikatorrapporten).
 • Antall Skattefunn-prosjekt (Statistikk hos Forskningsrådet).
 • Total støtte fra Skattefunn (kr) (Statistikk hos Forskningsrådet).

Strategier

Vi skal bidra til økning av innovasjonsaktiviteten i næringslivet ved å:

 • Mobilisere flere bedrifter til å benytte seg av støtteordninger.
 • Tilby rådgivning og kompetanseheving innen FoU.
 • Mobilisere bedrifter til å etablere og delta i bedriftsnettverk og klynger.

2.2 Mål: øke eksportverdien med 10% (kr)

2. Mål

Øke eksportverdien med 10% (kr).

For å øke konkurransekraften for næringslivet er det også viktig og ha internasjonale markeder. Det er for få bedrifter i Østfold som oppgir at de har internasjonale markeder. (Kilde: SSB?)

Indikatorer

 • Eksport i kroner (SSB).
 • Antall eksport bedrifter (Innovasjon Norge).
 • Eksport andel i.f.h. landet (SSB).

Strategier

Vi skal bidra til å øke eksporten ved å:

 • Mobilisere bedrifter til å benytte seg av IN’s programmer for internasjonalisering.
 • Legge til rette for deltakelse i internasjonale prosjekter.

2.3 Mål: vekst i verdiskapningen skal være høyere enne nasjonalt nivå

3. Mål

Vekst i verdiskapingen skal være høyere enn på nasjonalt nivå.

Næringslivet i Østfold sto for 3,87 prosent av landets verdiskaping i 2017. Det var en liten nedgang i forhold til 2016 da den var på 3,92 prosent. Det betyr at veksten i verdiskapingen i næringslivet i Østfold var litt svakere enn i resten av landet i 2017 og lå på 0,92 prosent vekst. (Kilde: Regional analyse) Et negativt trekk er at næringslivets verdiskaping ikke har økt i takt med arbeidsplassveksten. Det har gjort at produktiviteten i næringslivet - verdiskapingen per ansatt - har blitt svakere. I næringslivet i Østfold skapes det verdier for 580 000 kroner per ansatt. Det er en del under landsgjennomsnittet på 684 000 kr. I Østfold sank produktiviteten i næringslivet i 2017, mens det var en liten vekst på landsbasis.

Indikatorer

 • Produktivitet pr sysselsatt (verdiskaping pr sysselsatt) (Regional analyse)
 • Produktivitet pr bransje/næring (verdiskaping pr bransje/næring) (Må bestilles)

Strategier

Vi skal bidra til verdiskaping ved å:

 • Systematisk satsing på innovasjonsaktiviteter og internasjonalisering.
 • Sikre at næringslivet har rett kompetanse i fremtiden.