Strategisk grunnlag Partnerskap for Næringsutvikling i Østfold

1 Visjon, misjon og hovedmål

Strategisk grunnlag 2016 – 2026 

Visjon

Et næringsliv som ligger et steg foran.

Hva strekker vi oss etter?

Vi ønsker at næringslivet i Østfold skal bli kjent for å ligge et steg foran. Med det mener vi et næringsliv som er ambisiøst, innovativt, omstillingsdyktig og har god kompetanse.

Misjon

Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet.

Hva gjør vi for å komme dit?

Dette skal gjøres gjennom å samarbeide om viktige prosjekter som har slagkraft for fylkets næringsliv ved å utnytte felles ressurser og samlet kompetanse.

Hovedmål

Øke sysselsettingen og næringslivets konkurransekraft i Østfold

Hvilken betydning ønsker vi?

Alle satsninger som Partnerskapet setter i gang skal enten øke sysselsetting og/eller øke næringslivets konkurransekraft som vil gi vekstmuligheter.

Indikatorer Sysselsetting:

  • Antall arbeidsplasser (Regional analyse).
  • Arbeidsledighet (NAV).
  • Sysselsettingsandel (NAV/SSB).

Konkurransekraft:

  • Verdiskaping totalt og fordelt pr. bransje/næring (Regional analyse).
  • Lønnsomhet (Regional analyse.